Prohlášení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) se týká veškerého nakládání s daty, tedy samozřejmě i s takovými, která jsou získávána na základě plnění zákonné povinnosti, protože jednou z hlavních priorit evropského nařízení je jejich zabezpečení a ochrana. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů („prohlášení“) se vztahuje na činnost ubytovacího zařízení provozovaného společností Správa břevnovského kláštera s. r. o. – hotel Adalbert. Vypracovali jsme toto prohlášení zveřejněné na našich webových stránkách, abychom vysvětlili své postupy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme od vás nebo o vás. Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení se vztahuje na zpracování osobních údajů naší společností, ne však třetími stranami, na základě jejichž pokynů, objednávek a rezervací provádíme svoji ubytovací činnost. Při provádění našeho podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje a shromažďujeme ty, které po nás vyžadují zákony ČR a náš systém je uchovává i v souladu s prováděcími pokyny.

Hosté mohou poskytnutí svých údajů odmítnout, avšak neposkytnutí těchto informací bude mít za následek naši neschopnost zpracovat Vaši rezervaci. Vyhrazujeme si právo takové hosty neubytovat, protože bychom nemohli svou činnost vykonávat v souladu se zákony ČR. Jedná se např. o zpracování osobních údajů podle zákona 565/1990 Sb. o místním poplatku z pobytu či řádném vedení domovní knihy (viz níže).

 1. Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky vyžaduje vést domovní knihu, do které zapisujeme osobní údaje svých zahraničních hostů (cizinců). Jde o:

  • celé jméno (jména);
  • datum narození;
  • státní občanství;
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu;
  • účel pobytu v ČR;
  • číslo víza, je-li vyžadováno legislativou;
  • počátek a konec ubytování.

  Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, a to včetně občanů Evropské unie.

 2. Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (změna podle zákona 278/2019 Sb.). Zároveň vchází v platnost obecně závazná vyhláška hl. města Prahy 18/2019 Sb. HMP o místním poplatku z pobytu. Dochází k výrazným změnám a zavedení nového místního poplatku z pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (nutno doložit OP). Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

  a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce (nutno doložit)

  b) mladší 18 let.

  Od 1. ledna 2022 činí poplatek 50 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Jsou to:

  • den počátku a den konce pobytu;
  • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí;
  • datum narození;
  • číslo a druh průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany);
  • výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku.

  Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 4. Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ČR, a zákon 40/1964 Sb. (§§ 754‒759 občanského zákoníku – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování), nám umožňují zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese Správa břevnovského kláštera s. r. o., Markétská 1/28, Praha 6, Česká republika.

V Praze 1. ledna 2020