Ubytovací řád

 1. Ubytovací řád je platný od 19. května 2018.
 2. Hotel Adalbert (dále jen hotel) poskytuje svým ubytovaným hostům ubytování se snídani, tzv. Bed & Breakfast. Hotel provozuje Správa Břevnovského kláštera s.r.o., IČ 05809673 se sídlem Markétská 1/28, 16900 Praha 6.
 3. Ochrana spotřebitele:
  1. hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu. Hotel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě objednaných a potvrzených podmínek
  2. o ceně poskytované služby je host informován předem a zahrnuje veškeré daně a poplatky
  3. ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz
   Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
  4. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud hotel poskytuje plnění v určeném termínu
  5. vztah mezi ubytovaným hostem a hotelem se řídí právními předpisy České republiky
  6. jazyk, ve kterém bude ubytovaný host s hotelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk
 4. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v Eurech v aktuálním a předem oznámeném kurzu ČNB. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. V rámci přihlašovací povinnosti předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vyplní a podepíše Přihlašovací lístek. Další informace v bodu č. 22.
 7. Na základě potvrzené závazné objednávky, či zaplacení zálohy nebo celé částky za pobyt se host může v den příjezdu ubytovat po 14.00 hodině a pokoj musí v den odjezdu opustit do 11.00 hodin. Pokud pokoj nebude uvolněn do 11.00 hodin, pak je hotel oprávněn účtovat hostovi další noc. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a ubytovaný host neuposlechne výzvy k opuštění pokoje či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 8. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout ubytovanému hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 9. Po hostovi, který nemá rezervaci či negarantuje svůj pobyt kreditní kartou, je vyžadována pracovníkem recepce platba za pobyt předem.
 10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 15-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
 11. Pobyt dítěte do 12 let na přistýlce je zdarma v případě ubytování se 2 dospělými osobami. Takto lze ubytovat maximálně 1 dítě na pokoj.
 12. Pokoje jsou vybaveny trezory. Hotel neodpovídá za škodu na odložených věcech, které byly ubytovanou osobou do hotelu vneseny a neuloženy do trezoru v pokoji. Za ztrátu klíče od trezoru či pokoje a zajištění zámečnických služeb účtuje hotel hostu částku 1 000 Kč.
 13. Za škody způsobené na majetku hotelu zodpovídá ubytovaný host dle platných předpisů a je povinen škody nahlásit na recepci.
 14. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí ubytovaný host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 15. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno ubytovaným hostům používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.).
 16. Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi. Ve všech prostorách hotelu včetně pokojů platí zákaz kouření.
 17. V době mezi 22. a 6. hodinou jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, tzn. že neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
 18. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici prostory recepce, Klášterní sýpky nebo restaurace Klášterní šenk. Návštěvy na pokojích může ubytovaný host přijímat jen se souhlasem pracovníka recepce a po zapsání do Knihy návštěv v recepci a to v době od 7.00 do 22.00 hod.
 19. Při každém opuštění hotelu je v zájmu bezpečnosti požadováno odevzdání klíče od pokoje pracovníku recepce.
 20. Psi a jiná zvířata mohou pobývat v hotelu za předpokladu, že s tím hotel souhlasí. Cena za pobyt zvířat v hotelu se účtuje podle platného ceníku.
 21. Při odchodu z pokoje je ubytovaný host žádán o uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnutí světel v pokoji a jeho příslušenství a uzamknutí dveří.
 22. Správa Břevnovského kláštera s.r.o./hotel Adalbert zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Konkrétní informace naleznete na našem webu v sekci prohlášení o ochraně soukromí
  Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě smluv o zpracování osobních údajů. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Ubytovaný host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Ubytovacím řádem v dostatečném předstihu před poskytnutím služby a souhlasí svým podpisem se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlašovacím lístku.

V Praze, dne 19. května 2018